ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Z listów absolwentów

Na stronie o historii szkoły czytamy jak niżej:

     Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się 3 września, ale Liceum i Gimnazjum Elektryczne nie przystąpiło jeszcze, podobnie jak kilka innych szkół średnich, do nauczania. Nie pozwoliły na to m. in. trudności lokalowe, o których na początku września tak pisał "Robotnik Pomorski": "Gdzież jednak ma się odbywać nauka, jeżeli wszystkie toruńskie szkoły średnie posiadają właściwie jeden i to szczupły i przestarzały budynek szkolny?" Dopiero 27 września w przydzielonym czasowo gmachu na ulicy Sienkiewicza 29 rozpoczęły się egzaminy wstępne i w początkach października Szkoła podjęła normalne zajęcia. Naukę rozpoczęła jedna klasa wstępna i jedna pierwsza - licealna. Grono pedagogiczne tworzyło dziesięciu nauczycieli dochodzących i siedmiu nauczycieli etatowych, wśród nich: Jan Bałturkiewicz, Barbara Dastych, Stanisław Markowski, Eugeniusz Nieciejowski i Alfons Stoliński. Ten ostatni pozostanie w Szkole przez dwa z górą dziesięciolecia, aż do emerytury.
     Początki pracy były bezsprzecznie trudne, a niemiłych zmartwień przysparzał sam budynek. Lokal przy ul. Sienkiewicza nie wymagał, co prawda, specjalnych zewnętrznych prac restauracyjnych, ale przerażał - nie on jeden zresztą - zdewastowanym wnętrzem, wybitymi szybami, brakiem ławek szkolnych i tablic. Absolwenci z tamtych lat wspominają, jak własnym przemysłem konstruowali ławki z szuflad służących za podpory i płyt drzwiowych, jak siadywali, gdzie popadło na sprzętach służących zupełnie innym celom. W ciągu roku szkolnego sytuacja uległa stopniowej poprawie, i to nie bez pomocy samych uczniów oraz ich rodziców. Nie udawało się jednak usunąć innej trudności - ciasnoty, ponieważ lokal przy ul. Sienkiewicza zajmowało jednocześnie Liceum Budowlane, które od roku 1937 było jego właścicielem. W budynku odbywały się również zajęcia warsztatowe, a poddasze zajmowali zamiejscowi uczniowie na sypialnie. Wkrótce zresztą przyjęły ich bursy przy ul. Bydgoskiej i Moczyńskiego.

Komentarz absolwenta:

     Mowa jest tu o tym, że WŁADZE PRZYDZIELIŁY Szkole budynek i ani słowa o tym, skąd władze ten budynek przy ul. Sienkiewicza 29 wzięły, tzn., kto był ich właścicielem. No cóż, jeśli to wiadomość z "Robotnika Pomorskiego", więc nie ma się, czemu dziwić takiej ignorancji. Pojęcie własności nie było "towarzyszom" znane. Otóż tak się składa, że właścicielem tego właśnie budynku przy ul. Sienkiewicza 29 oraz innych sąsiadujących nieruchomości przy ul Sienkiewicza 27 i Koszarowej 3 był mój dziadek, Przemysław Winiarski.
     Mój dziadek kupił te nieruchomości dnia 27 listopada 1936 r. aktem notarialnym, od poprzedniego właściciela - Niemca, Alfreda Deutera z Sansburga. Stwierdzam to z całą pewnością, bowiem posiadam akt notarialny kupna-sprzedaży jak i odpisy z Księgi Wieczystej ówczesnego Sądu Grodzkiego w Toruniu z roku 1936.
     Jak czytamy w następnym zdaniu, stwierdzającym, że: "lokal przy ul. Sienkiewicza zajmowało jednocześnie Liceum Budowlane, które od roku 1937 było jego właścicielem" JEST NIEPRAWDZIWE. Nie jest prawdą, aby właścicielem tego budynku od 1937 roku było Liceum Budowlane, bowiem z całą pewnością, jedynym właścicielem nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 29, Sienkiewicza 27 i Koszarowej 3 był tylko mój dziadek Przemysław Winiarski, aż do roku 1962, kiedy to zmarł. Z przekazu rodzinnego wiem, że wymienione nieruchomości były budynkami mieszkalnymi, aż do roku 1940. Potwierdza to również spis mieszkańców Torunia z roku 1936, gdzie wymienione są nazwiska i zawody wszystkich mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 29. Ten spis też posiadam, wydany jako "Książka Adresowa Miasta Torunia-1936". Mimo tego, że mój dziadek był właścicielem, to ani On, ani nikt inny z mojej rodziny nigdy w tych budynkach nie mieszkali. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939 - 1945, mieszkańcy tych budynków zostali wysiedleni, a na ich miejsce niemieckie władze okupacyjne zakwaterowały niemieckich urzędników i oficerów. Dopiero, gdy Niemcy w 1945 roku opuściły Toruń, z kolei władze komunistyczne PRL-u zadysponowały tymi nieruchomościami na potrzeby Liceum i Gimnazjum Elektrycznego, a poprzedni mieszkańcy już nigdy na swe stare miejsca nie wrócili.
     Wiadomo mi, że mój dziadek miał zamiar w tych budynkach otworzyć, nowoczesne jak na tamte czasy, centrum handlowe.
     Gdy Szkoła została przeniesiona do innego budynku, tym razem do klasztoru Redemptorystów przy ul. Św, Józefa, (kolejne zawłaszczenie na cele oświatowe), budynki przy ul. Sienkiewicza 29 i 27 zostały przez władze komunistyczne przeznaczone na potrzeby Technikum Gastronomicznego i tak jest po dzień dzisiejszy 2007 roku.
     Znamiennym dla tamtych czasów jest też fakt, że kiedy w tym budynku zamieszkiwali niemieccy urzędnicy, to oni regularnie płacili czynsz mojemu dziadkowi, tak jak gdyby była podpisana umowa najmu. Natomiast w przypadku władz komunistycznych PRL-u, nic takiego nie miało miejsca. Mało tego, dziadek mój był obciążony podatkiem od posiadania tych nieruchomości. Mój dziadek przed śmiercią w 1962 roku, zdążył jeszcze sporządzić testament i wszystkie te trzy nieruchomości mnie zapisał. Mając lat 9, w 1962 roku z kolei ja stałem się ich właścicielem. Jestem do dziś w posiadaniu testamentu i decyzji sądu o nabyciu praw majątkowych. Dopiero wówczas, gdy toczyła się sprawa o nabycie przeze mnie praw majątkowych do tych nieruchomości, władze Torunia zadecydowały o dokonaniu wywłaszczenia mnie z własności tych nieruchomości, co miało miejsce w roku 1965. I tak właśnie się stało. Oczywiście z powodu niepełnoletności, to mój ojciec zajmował się tymi sprawami. Decyzja o wywłaszczeniu na tzw. cele społeczne była, niestety, zgodna z ówczesnym komunistycznym ustawodawstwem. Otrzymałem niewielkie odszkodowanie, jakieś 15% faktycznej wartości tych nieruchomości, wypłacane w ratach raz w roku przez okres 10 lat.

W:2390947     P:2378488
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl