ZSMEiE w Toruniu
Trąba BIP
ZSMEiE Stowarzyszenie
Absolwenci
   Strona główna
Absolwenci
   Dodaj swoje dane
   Zsałużeni dla ZSMEiE
   Dyrektorzy Szkoły
   Nauczyciele
   Wychowawcy
   Absolwenci
   Strony absolwentów
   Galeria zdjęć
   Galeria 70-lecia
Kontakt
   Kontakt
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy

Dyrektorzy
Lata pracyNazwisko i imięNazwa szkoły
1946-1949mgr inż. Eugeniusz NieciejowskiPaństwowe Liceum i Gimnazjum Elektryczne
R. Kuper     Magister inżynier Eugeniusz Nieciejowski był pierwszym dyrektorem Państwowego Liceum i Gimnazjum Elektrycznego w Toruniu.
Tak wspomina dyrektora jeden z pierwszych nauczycieli, który podjął pracę w r. 1948 - Zygmunt Ezupowicz:
     "Był absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej, studiował też w Berlinie. Przed wojną pełnił funkcję naczelnika wydziału szkolnictwa zawodowego w Kuratorium Wileńskim. Z liczną grupą imigrantów z Wilna, przybył do Torunia i podjął starania o zorganizowanie szkoły kształcącej techników-elektryków. Było to zadanie bardzo trudne; brak odpowiedniego sprzętu, lokalu, kadry nauczycielskiej - wszak powojenny Toruń nie był miastem przemysłowym. Dzięki uporowi i zaangażowaniu w październiku, a nie tradycyjnie we wrześniu, r. 1945, rozpoczęła się nauka w Państwowym Liceum i Gimnazjum Elektrycznym, którego dyrektorem został mianowany inż. Nieciejowski. Był doskonałym nauczycielem podstaw elektrotechniki i maszyn elektrycznych, a nauczanie w tamtych czasach było ciężkim zadaniem, przy prawie całkowitym braku podręczników - a co za tym idzie konieczności przygotowania skryptów. W kwietniu 1949 r. decyzją władz oświatowych inż. Nieciejowski został powołany do Ministerstwa Oświaty, gdzie objął stanowisko naczelnika wydziału szkół zawodowych przemysłu ciężkiego. Odejście inż. Nieciejowskiego było poważną stratą dla szkoły. Koledzy i całe grono żegnało dyrektora serdecznie, nie brakowało łez. W dalszej pracy zawodowej inż. Nieciejowski dokonał przekładu książki rosyjskiej "Podstawy elektrotechniki", która była przez szereg lat podstawowym podręcznikiem dla szkół i techników elektrycznych o różnych specjalnościach. Był człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej, miłośnikiem muzyki, sam grał na fortepianie." Należy o nim pamiętać.
1949-1950mgr Kazimierz SuwałaPaństwowe Liceum i Gimnazjum Elektryczne
R. Kuper     Urodzony w Sędziowicach (powiat pińczowski) 30 grudnia 1903 r. Ośmioklasową Szkołę Realną Męską Komitetu Gimnazjalnego im. Tadeusza Kościuszki ukończył w Miechowie uzyskując świadectwo dojrzałości w roku 1921. W latach 1921 - 1926 studiował na wydziale filozoficzno matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom nauczycielski szkół średnich uzyskał po zdaniu odpowiedniego egzaminu w Warszawie w roku 1929. Kontynuował naukę w UMK w Toruniu, gdzie uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie matematyki w roku 1947. Pracę zawodową rozpoczął przed wojną. W latach 1926 - 27 był nauczycielem tymczasowym w państwowym Gimnazjum w Tczewie, następnie w Państwowym Gimnazjum Matematyczno - Przyrodniczym w Grudziądzu (od stycznia do sierpnia 1928). Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy w Jarocinie, przez 10 lat (od 1929 do 1939 r.) był nauczycielem w Państwowym Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu. W latach 1939 -1945 był w niewoli niemieckiej. Następnie nauczał w I Państwowym Gimnazjum w Toruniu, lecz bardzo krótko (1945 - 1946), aby 1. IX podjąć pracę w Państwowym Liceum Elektrycznym w Toruniu. Był członkiem ZNP.
     Od roku 1949 do 1950 był dyrektorem Liceum Elektrycznego, które składało się wtedy z 10 oddziałów. Ze względu na stan zdrowia p. Suwała przestał pełnić obowiązki dyrektora w roku 1951 i potem pracował, jako nauczyciel matematyki.
1950-1952Rudolf KuperTechnikum Mechaniczne
Liceum Mechaniczne
R. Kuper     Rudolf Kuper urodził się 1 sierpnia 1909 r. w Wysinie pow. Kościerzyna, woj. gdańskie. Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w 1928 r. w Kościerzynie i został nauczycielem Publicznej Szkoły Powiatowej nr 1 w Toruniu, w której uczył do sierpnia 1939r.
     Na początku okupacji był robotnikiem. W grudniu 1939 r. został członkiem organizacji "Grunwald" - przyjął wtedy ps. "Ziemowit Skarbek". Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 r. Od kwietnia do października 1940 r. był więziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen (nr 22000). Po powrocie z obozu podjął ponownie działalność konspiracyjną. Pracował jako robotnik drogowy w Zarządzie Miejskim, a od 1941r. w Zakładach Naprawy Sprzętu Zbrojeniowego w Toruniu. Tam zorganizował zespół o charakterze dywersyjno-sabotażowym.
     W latach 1942 - 1944 prowadził także tajne nauczanie: w Toruniu. W 1945 r. był żołnierzem II Korpusu PSZ. Do Polski wrócił w 1947 r. i od tego roku był nauczycielem w Szkole Podstawowej dla dorosłych nr 1. Pracę w naszej szkole podjął w roku 1950. Był organizatorem i dyrektorem technicznej szkoły średniej o kierunku mechanicznym - Technikum Mechanicznego.
     Po połączeniu Technikum Mechanicznego i Elektrycznego był zastępcą dyrektora (dyrektorem szkoły został W. Lewandowski). Następnie organizował Technikum Drogowe, przekształcone w Technikum Samochodowe.
1950-1955mgr Witold LewandowskiPaństwowe Liceum i Gimnazjum Elektryczne
Technikum Mechaniczno-Elektryczne
W. Lewandowski     Urodzony 9 listopada 1908 r. w Rękawczynie (województwo warszawskie).
Szkołę powszechną ukończył w roku 1922 w Jersey City (USA), następnie kontynuował naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Toruniu. Egzamin dojrzałości złożył dnia 13 maja 1930 r. Od 1930 do 1931 roku pełnił obowiązkową służbę wojskową. W 1939 roku został zmobilizowany do Wojska Polskiego. W niewoli niemieckiej przebywał od września 1939 r. do kwietnia 1945 r. Do kraju powrócił 1 września 1945 r. Od września 1945 do stycznia 1946 pracował jako nauczyciel w Inowrocławiu w Państwowym Liceum i Gimnazjum J. Kasprowicza, następnie przeniósł się do Torunia, gdzie nauczał w Państwowym Gimnazjum Handlowym przedmiotu - Nauka o Polsce. W 1948 r. otrzymał dyplom nauczyciela uprawniający do nauczania historii w średnich szkołach zawodowych.
     W 1950 r. p. Lewandowski podejmuje pracę w Państwowym Liceum Elektrycznym II i Technikum Elektrycznym w Toruniu, najpierw jako nauczyciel, następnie jako dyrektor. W latach kierowania szkołą, czyli do roku 1955 nastąpiło wiele zmian. Przede wszystkim na początku lat pięćdziesiątych powstało w Toruniu Technikum Mechaniczne, którym kierował Rudolf Kuper. Następnie doszło do połączenia Technikum Elektrycznego i Technikum Mechanicznego w jeden organizm o nazwie Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Przestała funkcjonować dawna nazwa szkoły.
1955-1975mgr Feliks LipkowskiTechnikum Mechaniczno-Elektryczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Zawodowe
Policealne Studium Zawodowe
F.Lipkowski     Feliks Lipkowski urodził się 9 lutego 1915 r. w Człuchowie. Szkołę podstawową oraz Seminarium Nauczycielskie ukończył w Tucholi, zdając w 1935 egzamin dojrzałości.
W latach 1935 - 1936 odbył obowiązkową służbę wojskową w Zambrowie, następnie od roku 1937 do 1939 pracował jako nauczyciel w Majuniczach pow. Sarny. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. brał udział w froncie Radom - Kielce, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jeńców wojennych w Neubrandenburgu. Po zakończeniu wojny 1 czerwca 1945 r. został powołany do Wojska Polskiego i oddelegowany do Głównego urzędu do Spraw Repatriacji z Zachodu. Sprawował funkcję starszego oficera do spraw repatriacji na terenie okupacji amerykańskiej w Niemczech. Na własną prośbę został zwolniony, a następnie zdemobilizowany w r. 1947. Po powrocie do kraju od marca 1947r. pracował jako nauczyciel w szkole ćwiczeń w Morągu. W latach 1947 - 1949 uczęszczał na Wyższy Kurs Nauczycielski w Toruniu z zakresu geografii, biologii i fizyki. Od początku roku szkolnego 1949/50 był nauczycielem w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej stopnia podstawowego w Chełmży. Od 1950 pracował w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Toruniu. 30 października 1952 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów na UMK w Toruniu na wydziale Biologii i Nauki o Ziemi specjalizując się w zakresie geografii.
     7 grudnia 1955 został powołany na stanowisko dyrektora Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Toruniu z dniem 1 września 1955, którą to funkcję pełnił aż do r. 1975.
     Miał bardzo wielu przyjaciół i dokonał bardzo wiele. Był niewątpliwie osobowością wyjątkową. Tak wspomina Go jeden z kolegów - inż. Wacław Kozłowski:
     "Był dużej klasy wychowawcą młodzieży, znał swoich uczniów doskonale. Był także wspaniałym organizatorem, świetnym metodykiem prowadzącym "inaczej" hospitacje lekcji. Wielbiciel przyrody, który najpierw poznał Mazury, potem Bory Tucholskie, organizując niezapomniane biwaki i obozy. Był zawsze pierwszy w szkole i ostatni z niej wychodził, wymagający w stosunku do innych, ale i także w stosunku do siebie. Nie obca mu była żadna praca. W czasie choroby, w jednej Z rozmów ze mną powiedział: ... cytat p. Lipkowskiego "ŻYCIE UŁOŻYŁO MI SIĘ SZCZĘŚLIWIE" i to chyba oddaje najlepiej sens bogatego życia Feliksa Lipkowskiego."
1975-1992mgr inż. Władysław PieńkowskiTechnikum Mechaniczno-Elektryczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Zawodowe
Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
W. Pieńkowski     Władysław Pieńkowski urodził się 25 września 1930 r. w Ryńsku. Liceum Mechaniczne ukończył w 1951 r. w Grudziądzu. Od roku 1952 do 1954 pracował jako główny mechanik w Toruńskiej Fabryce Maszyn.
     W latach 1954 - 1960 studiował na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Poznańskiej na Wydziale Mechanicznym. Po skończeniu studiów otrzymał stopień magistra inżyniera mechanika ze specjalnością w zakresie technologii napraw. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu oraz uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej.
     Pracę zawodową w charakterze nauczyciela rozpoczął 15 września 1960 r. w naszej szkole jako zastępca kierownika warsztatów szkolnych. Nauczał wówczas głównie technologii metali i innych przedmiotów zawodowych. Był organizatorem oraz twórcą pracowni technicznej na kierunku mechanicznym. W okresie od 1 września 1965 r. do 1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Toruniu. Dyrektorem tej szkoły został 1 września 1975r. i kierował nią do roku 1992. Pod nadzorem dyrektora doszło do nadania szkole imienia prof. Sylwestra Kaliskiego.
     Szkoła, którą kierował do roku 1992 składała się z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Zawodowego i Policealnego Studium Zawodowego, tworząc Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych. Rozbudowę tę zawdzięczamy dyr. Pieńkowskiemu.
1992-2012mgr Andrzej SkrzypczykTechnikum Mechaniczne, Elektryczne, Elektroniczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
A. Skrzypczyk     Andrzej Skrzypczyk urodził się 28 sierpnia 1947 roku w Zabrzu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gliwicach. Również w Gliwicach ukończył szkołę średnią i zdał maturę w 1965 roku. W tymże roku podjął studia w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Po ukończeniu tej Uczelni w 1968 roku rozpoczął zawodowa służbę wojskową w Marynarce Wojennej w stopniu podporucznika.
     Po dziesięciu latach na własna prośbę odszedł z wojska i rozpoczął prace w Wojskowej Centrali Telefonicznej jako elektronik na stanowisku Kierownika Radiostacji. W 1981 roku rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł magistra historii uzyskał w 1986 roku.
     W tym też roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Toruniu. W roku 1991 został wicedyrektorem, a w 1992 dyrektorem ZSMiE. Funkcję tę pełnił do dnia 31 sierpnia 2012 r.
2012-obecniemgr Małgorzata ŁopatkoTechnikum Mechatroniczne, Elektryczne, Elektroniczne, Informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
M. Lopatko     Podczas opracowania

Wicedyrektorzy
Lata pracyNazwisko i imięNazwa szkoły
1952-1953mgr Elżbieta Skrzypnik-MikućTechnikum Mechaniczno-Elektryczne
1953-1955mgr Feliks LipkowskiTechnikum Mechaniczno-Elektryczne
1965-1975mgr inż. Władysław PieńkowskiTechnikum Mechaniczno-Elektryczne
1974-1981mgr Diesan NikonowiczZespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
1976-1979mgr Jan WojdyłoZespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
1981-1997mgr Jerzy WiewiórskiZespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
1982-1987mgr Kazimiera GółkowskaZespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
1987-1991mgr Danuta KasjanZespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
1991-1992mgr Andrzej SkrzypczykZespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych
1992-2003mgr Dorota RychlewskaZespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
1996-2005mgr inż. Waldemar RochmanZespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
1997-1998mgr inż. Lidia KomórZespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
1998-obecniedr Maciej ZawackiZespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
2003-2012mgr Dominika WarskaZespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

W:2468013     P:2455559
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl