I Światowy Dzień Młodzieży
obchodzony w poszczególnych diecezjach - 1986 r.


"Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1 J 4,16)

W latach 1984-85 w Niedzielę Palmową na zaproszenie Papieża zgromadziła się w Rzymie młodzież z całego świata: w Roku Odkupienia obchodząc "Jubileusz młodzieży" i w 1985 Międzynarodowy Rok Młodzieży. W roku 1986, w niedzielę palmową, Papież ogłosił już na stałe ten dzień Światowym Dniem Młodzieży. W tym roku miał być on obchodzony przede wszystkim w miejscowych katedrach całego Kościoła, wiele Konferencji Episkopatów z całego świata przesłało informacje do Papieskiej Rady ds. świeckich o organizacji tego dnia i o jedności duchowej na tej nowej drodze Kościoła z młodymi. Niemniej do Rzymu przybyło wielu przedstawicieli kościołów lokalnych, liczni byli zwłaszcza Hiszpanie, szwajcarzy, Francuzi, Jugosłowianie i Niemcy.
W homilii Jan Paweł II wyjaśnił, dlaczego właśnie Niedziela Palmowa została wybrana na Dzień Młodzieży. Ta Niedziela to wspomnienie wjazdu Jezusa do Jeruzalem na święto Paschy, my na tydzień przed Świętem Wielkanocy liturgicznie wspominamy to wydarzenie. Rokrocznie niesiemy do kościoła gałązki palmy i śpiewamy słowa "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach" (Mt 21, 9). Słowa te wypowiadali zwłaszcza młodzi, tak głosi tekst liturgiczny: pueri hebreorum. Ten udział młodych utrwalił się w tradycji Kościoła.

Jeśli pokusić się w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie co znaczy Światowy Dzień Młodzieży na podstawie wypowiedzi papieskich z tego pierwszego "numerowanego" spotkania, to wybrałbym słowa z Jego homilii: "Dzień Młodzieży znaczy wyjście na spotkanie Boga".
Ta charakterystyka pozostanie już na stałe w codziennym życiu Kościoła. Młodzi będą rozpoczynać Wielki Tydzień, wychodząc na spotkanie Boga. Będą zachęcać wszystkich, aby w następnych dniach w skupieniu i na modlitwie rozważać tajemnicę paschalną Chrystusa, związaną z krzyżem i zmartwychwstaniem.

Odnajduje się tutaj precyzyjny wybór pedagogiczny i wcielenie nauczania Soboru Watykańskiego. Można zapytać jaki wybór i jaki ma związek z młodzieżą? Kontemplując wybór krzyża i zmartwychwstanie, Tajemnica ta najgłębiej objawia prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością: który "tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3,16) - dodam, że te słowa Jana Apostoła były wybrane jako hasło tego spotkania. Tajemnica ta równocześnie pozwala człowiekowi zrozumieć do końca siebie: człowieka, jego godność i jego powołanie - to nauka soborowa. A wybór pedagogiczny to stworzenie ?przestrzeni? i danie ?czasu? młodym, pełnym pytań i na początku świadomych, pierwszych wyborów.

Powróćmy do słów Jana Pawła II, zwłaszcza do tych, które mówią uroczyście o rozpoczęciu tradycji Światowych Dni Młodzieży: "Dziś jesteście zgromadzeni tutaj znowu, drodzy przyjaciele, aby w Rzymie, na placu św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół /.../ dzień Młodzieży oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce spotkać naprzód was, młodych".

8 czerwca 1986 roku przemawiając na "Anioł Pański" Jan Paweł II ogłosił, że obchody najbliższego II Światowego Dnia Młodzieży odbędą się w Buenos Aires w Argentynie. 30 listopada tegoż roku, Papież skierował do młodzieży całego świata orędzie (takie orędzie będzie już zawsze poprzedzało coroczny ŚDM), w którym zachęcił, by w radosnym oczekiwaniu na ten dzień młodzież przygotowywała się do niego poprzez duchowe pogłębienie kościelnego wymiaru tego wydarzenia. Tym przygotowaniem mają być studia, dialog, pragnienie nawrócenia i stania się lepszym. Punktem wyjścia będą parafie, wspólnoty, chrześcijańskie stowarzyszenia i ruchy. ŚDM, duchowe spotkanie we wspólnocie modlitwy, w przyjaźni i braterstwie, w duchu odpowiedzialności i zaangażowania, podobnie jak w ubiegłym roku będzie obchodzony w Kościołach lokalnych, wokół miejscowych pasterzy.

"Epicentrum" obchodów będzie miało miejsce w Ameryce Łacińskiej, kontynencie zamieszkałym w większości przez ludzi poniżej 35 lat, gdzie Kościół dał właśnie wyraz preferencyjnej opcji na rzecz młodzieży.