ZSMEiE w Toruniu

Strona główna   -    Email
  Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas | L: 8441  
Strona przedmiotowa elektrycznych przedmiotów zawodowych  
 
Wybór
Strona główna
311303 podstawa programowa
311 [080] podstawa programowa
Maszyny elektryczne
Energoelektronika
Instalacje elektryczne
Elektroenergetyka
Przyrządy pomiarowe
Technologia i Materiałoznawstwo Elektryczne
 
 
Informacje o elektrycznych przedmiotach zawodowych

MASZYNY ELEKTRYCZNE - program nauczania

Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych:

Rodzaje maszyn elektrycznych. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w maszynach elektrycznych. Zagadnienia wspólne dla wszystkich maszyn elektrycznych. Zasada odwracalności pracy maszyn elektrycznych. Straty mocy i sprawność; nagrzewanie i stygniecie maszyn elektrycznych. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych, rodzaje ochrony, rodzaje budowy i chłodzenie maszyn elektrycznych. Wielkości charakteryzujące pracę maszyn elektrycznych. Tabliczka znamionowa. Właściwości ruchowe maszyn elektrycznych. Zjawiska niekorzystne towarzyszące pracy maszyn elektrycznych. Zasady bezpiecznej pracy podczas eksploatacji maszyn elektrycznych.

Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych:

Materiały przewodzące - materiały stosowane do wykonywania uzwojeń maszyn elektrycznych i transformatorów, pierścieni ślizgowych, komutatorów, szczotek. Materiały magnetyczne miękkie i twarde. Materiały elektroizolacyjne stałe, ciekłe i gazy - podział na klasy. Materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach elektrycznych. Wielkości charakteryzujące omawiane grupy materiałów, podstawowe parametry, rola, jaką pełnią, przegląd najczęściej stosowanych.

Transformatory:

Zasada działania. Podział transformatorów ze względu na zastosowanie. Budowa transformatorów dużych i małych mocy. Podstawowe parametry i tabliczka znamionowa. Analiza pracy transformatora w stanie jałowym, obciążenia i zwarcia. Stany nieustalone (zwarcie awaryjne i wyłączenie transformatora). Transformatory energetyczne - transformowanie w układzie trójfazowym, układy i grupy połączeń, wpływ trzeciej harmonicznej na pracę transformatora trójfazowego, obciążenie niesymetryczne, praca równoległa transformatorów, regulacja napięcia. Straty i sprawność. Transformatory specjalne: autotransformatory, przekładniki, transformatory spawalnicze, transformatory stosowane w układach elektronicznych i automatyce oraz inne. Najczęściej występujące uszkodzenia transformatorów. Uproszczony projekt transformatora malej mocy.

Uzwojenia bezkomutatorowych maszyn prądu przemiennego:

Pola magnetyczne w maszynach elektrycznych i sposoby ich wytwarzania. Podstawowe określenia i parametry uzwojeń. Rodzaje uzwojeń i ich schematy. Zasady sporządzania schematów uzwojeń trójfazowych. Uzwojenia dwufazowe i jednofazowe. Uzwojenia o przełączalnej liczbie biegunów. Wpływ parametrów i konstrukcji uzwojenia na prace maszyny. Wymagania stawiane uzwojeniom.

Maszyny indukcyjne:

Podział i zastosowanie. Zasada działania silnika indukcyjnego trójfazowego i zjawiska występujące podczas jego pracy. Podstawowe określenia. Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. Tabliczka znamionowa. Analiza pracy maszyny indukcyjnej: praca silnikowa, prądnicowa, hamulcowa. Bilans mocy i sprawność. Moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej: zależność miedzy mocą i momentem, zależność momentu od poślizgu, wpływ zmian napięcia zasilającego i zmian rezystancji w obwodzie wirnika na przebieg momentu. Praca silnikowa maszyny indukcyjnej: stan jałowy, zwarcia i obciążenia, praca stabilna i niestabilna silnika, charakterystyki ruchowe, rozruch silników indukcyjnych, zmiana kierunku wirowania i regulacja prędkości, hamowanie. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych. Silniki indukcyjne jednofazowe z dodatkową fazą rozruchową i ze zwartą fazą pomocniczą. Silniki indukcyjne specjalne i maszyny indukcyjne o specjalnych zastosowaniach. Wybrane mikrosilniki indukcyjne. Podstawowe uszkodzenia maszyn indukcyjnych. Zastosowania silników indukcyjnych.

Maszyny synchroniczne:

Podział i zastosowania, Zasada działania prądnicy synchronicznej i budowa maszyn synchronicznych. Analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych: bieg jałowy prądnicy, zwarcie, praca indywidualna prądnicy, charakterystyki zewnętrzna i regulacyjna, moc i moment obrotowy, przeciążalność, stabilność pracy, krzywe V. Praca równoległa maszyn synchronicznych: sposoby przyłączania prądnic do pracy równoległej, warunki synchronizacji, właściwości ruchowe prądnicy przy pracy równoległej. Silnik synchroniczny: właściwości ruchowe silnika synchronicznego, charakterystyki, rozruch. Maszyny synchroniczne specjalne: kompensator synchroniczny, silnik reluktancyjny, silnik z magnesami trwałymi, silnik histerezowy, prądnica tachometryczna synchroniczna. Podstawowe uszkodzenia maszyn synchronicznych.

Maszyny prądu stałego:

Podział maszyn prądu stałego i ich zastosowanie. Zasada działania i budowa. Podstawowe określenia i układy połączeń. Uzwojenia maszyn prądu stałego: podstawowe określenia, rodzaje uzwojeń i ich obliczanie. Wybór rodzaju uzwojenia. Obwód magnetyczny maszyny prądu stałego. Siła elektromotoryczna i moment w maszynie prądu stałego. Zjawiska towarzyszące pracy maszyny prądu stałego: oddziaływanie twornika, komutacja, straty i sprawność. Prądnice prądu stałego: układy połączeń, charakterystyki, właściwości ruchowe, porównanie prądnic prądu stałego. Silniki prądu stałego: układy połączeń i charakterystyki, rozruch i regulacja prędkości, porównanie silników prądu stałego. Maszyny specjalne prądu stałego: prądnica unipolarna, prądnica tachometryczna, maszyny wzbudzane magnesami trwałymi, silniki z wirnikiem drukowanym, silniki wykonawcze, wzmacniacze elektromaszynowe. Podstawowe uszkodzenia maszyn prądu stałego.

Maszyny komutatorowe prądu przemiennego:

Podział maszyn komutatorowych prądu przemiennego i ich zastosowanie. Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny, (silniki komutatorowe trójfazowe w zależności od specjalizacji w danej szkole).

MASZYNY ELEKTRYCZNE - podręczniki i literatura dodatkowa

Maszyny elektryczne - Elżbieta Goźlińska

(7kB)Książka dopuszczona do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do zestawu podręczników do nauczania przedmiotu maszyny elektryczne oraz maszyny i urządzenia elektryczne w zawodzie technik elektryk na poziomie technikum i szkoły policealnej. W książce opisano w nowoczesny sposób budowę, zasadę działania, regulację i eksploatację maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego, a także transformatorów. Uwzględniono przy tym rozwój technologii wytwarzania zarówno maszyn, jak i stosowanych materiałów magnetycznych i przewodzących oraz izolacyjnych. Integralną częścią podręcznika jest obszerny materiał ilustracyjny. Książka zatwierdzona przez Ministra Edukacji Narodowej jako podręcznik dla uczniów kl. IV i V technikum elektrycznego.

Maszyny elektryczne - ćwiczenia - Elżbieta Goźlińska

(7kB)Książka jest zeszytem ćwiczeń do podręcznika tej samej autorki Maszyny elektryczne z serii Biblioteki Elektryka i jego uzupełnieniem. Zawiera niekonwencjonalne zadania i ćwiczenia o różnym stopniu trudności, a także mocno urozmaicone, np. w postaci krzyżówek, rysunków i tekstów do uzupełnienia. Powinno to sprzyjać zainteresowaniu uczniów przedmiotem, a tym samym zachęcić ich do samodzielnego rozwiązywania problemów postawionych przez nauczyciela.

Zadania z maszyn elektrycznych - Praca zbiorowa (dr inż. Tadeusz Glinka i inni)

(7kB)Książka zawiera zadania z maszyn elektrycznych wirujących i transformatorów. Zadania o różnym stopniu trudności dotyczą głównie własności ruchowych i eksploatacyjnych maszyn. Około 70% stanowią zadania z rozwiązaniami, w których oprócz sposobu rozwiązywania podano krótką dyskusję uzyskanych wyników. W pozostałych zadaniach ograniczono się do podania wyniku rozwiązania. Książka jest książką pomocniczą dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkól technicznych, może być przydatna również dla inżynierów zajmujących się eksploatacją maszyn elektrycznych.

Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach - Władysław Latek

(7kB)W przystępnej formie pytań i odpowiedzi podano wiadomości z teorii oraz konstrukcji elektrycznych maszyn wirujących, transformatorów, a także elektrycznych maszynowych elementów automatyki. Opisano zasady działania, charakterystyki i właściwości maszyn elektrycznych oraz objaśniono zjawiska fizyczne towarzyszące elektromechanicznemu przetwarzaniu energii. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników - inżynierów i techników różnych specjalności. Może być przydatna również dla studentów wyższych szkól technicznych.

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych - Jan Zembrzuski

(7kB)W książce omówiono uszkodzenia i naprawę najczęściej spotykanych silników elektrycznych malej i średniej mocy, niskiego napięcia, indukcyjnych trójfazowych i jednofazowych oraz prądu stałego. Przedstawiono charakterystyczne parametry poszczególnych rodzajów silników, typowe zakłócenia pracy i uszkodzenia silników oraz sposoby ich badania i naprawy. W tablicach podano dane nawojowe silników prądu stałego produkcji krajowej. Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona techników i inżynierów zatrudnionych w zakładach i warsztatach remontowych silników elektrycznych.

MASZYNY ELEKTRYCZNE - kryteria oceniania

dopuszczający

Uczeń potrafi: sklasyfikować maszyny elektryczne według różnych kryteriów, wymienić podstawowe zjawiska elektromagnetyczne i cieplne występujące w maszynach elektrycznych, wymienić rodzaje pracy maszyn elektrycznych (S1, S2, S3), wymienić parametry znajdujące się na tabliczce znamionowej, wymienić zasady bezpiecznej eksploatacji. Wymienić podstawowe elementy transformatora i omówić jego działanie, wymienić stany pracy transformatorów, wymienić podstawowe parametry transformatorów, wymienić grupy połączeń transformatorów 3-fazowych, wymienić transformatory specjalne i ich przeznaczenie, podać przykłady zastosowania transformatorów w różnych dziedzinach gospodarki. Wymienić rodzaje pól magnetycznych wytwarzanych w różnych uzwojeniach, wymienić podstawowe parametry i rodzaje uzwojeń, wymienić wymagania stawiane uzwojeniom. Wymienić podstawowe części składowe maszyn elektrycznych i wskazać ich funkcje, wyjaśnić zasadę działania poszczególnych rodzajów maszyn jako silniki i jako prądnice, rozróżnić podstawowe rodzaje maszyn, wymienić podstawowe parametry maszyn elektrycznych, wymienić podstawowe stany pracy (rozruch, nastawianie prędkości hamowanie itp.).

dostateczny

Uczeń potrafi: wyjaśnić podział maszyn elektrycznych, wyjaśnić, na czym polegają zjawiska elektromagnetyczne i cieplne występujące w maszynach elektrycznych, omówić różnice między podstawowymi rodzajami pracy maszyn, scharakteryzować maszynę na podstawie tabliczki znamionowej, omówić zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn, wymienić sposoby chłodzenia maszyn elektrycznych. Potrafi wyjaśnić różnice w budowie różnych rodzajów transformatorów, omówić stany pracy (jałowy, obciążenia, zwarcia), omówić parametry transformatora, omówić podstawowe charakterystyki transformatorów, omówić różnice w sposobach połączeń w transformatorów 3-fazowych, uzasadnić sens stosowania pracy równoległej, omówić działanie transformatorów specjalnych. Zdefiniować i wyjaśnić sposób wytwarzania różnych rodzajów pól magnetycznych, zdefiniować parametry uzwojeń, wskazać różne rodzaje uzwojeń na schematach, omówić wymagania stawiane uzwojeniom i wskazać istotne parametry. Uczeń potrafi: omówić budowę części składowych maszyn, omówić ich przeznaczenie i zastosowane materiały, skorzystać z danych zawartych na tabliczce znamionowej, przedstawić charakterystyki poszczególnych maszyn, omówić podstawowe stany pracy maszyn, scharakteryzować różne maszyny ze względu na ekonomiczność.

dobry

Uczeń umie: omówić zjawiska elektromagnetyczne i cieplne występujące w maszynach elektrycznych oraz ocenić ich znaczenie, omówić rodzaje pracy maszyn (S1 .. S9), wskazać różnice między maszynami wynikające z różnych parametrów na tabliczce znamionowej (rodzaje ochrony, rodzaje budowy itp.), omówić sposoby chłodzenia maszyn, zanalizować przydatność różnych maszyn w zależności od środowiska pracy. Umie: omówić przeznaczenie poszczególnych elementów transformatorów, zanalizować różne stany pracy transformatorów, wyjaśnić kształt charakterystyk i ocenić zachowanie się transformatora na ich podstawie, ocenić przydatność różnych grup połączeń, omówić pracę równoległą transformatorów, scharakteryzować najczęściej występujące uszkodzenia, dobrać transformator. Umie: wykonać wykres przestrzenny pola magnetycznego wskazanego uzwojenia i uzasadnić go, narysować i omówić schemat wybranego uzwojenia i obliczyć jego podstawowe parametry, oszacować napięcie uzwojenia na podstawie jego parametrów, rozpoznać rodzaj uzwojenia na podstawie jego wyglądu. Uczeń umie: uzasadnić wybór materiałów i sposób budowy poszczególnych części maszyn, obliczyć inne parametry znamionowe nieznajdujące się na tabliczce znamionowej, zanalizować wpływ warunków zasilania na pracę poszczególnych rodzajów maszyn, posługiwać się charakterystykami maszyn, rozróżniać silniki ze względu na ich właściwości ruchowe, omówić sposoby rozruchu, nastawiania prędkości i hamowania silnikami elektrycznymi różnych rodzajów, scharakteryzować wpływ maszyn elektrycznych na środowisko.

bardzo dobry

Uczeń umie: przewidzieć i uzasadnić wpływ zmiany warunków pracy i zasilania na pracę maszyny elektrycznej, zanalizować wykresy rodzajów pracy, obliczyć parametry niewystępujące na tabliczce znamionowej na podstawie tych, które tam się znajdują, dobrać odpowiednią maszynę w zależności od warunków środowiska pracy i warunków zasilania. Uczeń umie: obliczyć podstawowe parametry transformatora w różnych stanach pracy na podstawie danych znamionowych, omówić przydatność transformatora na podstawie jego charakterystyk, zanalizować pracę transformatora w różnych warunkach (niesymetria itp.), dobrać transformator, wykonać uproszczony projekt transformatora. Uczeń umie: zanalizować wpływ parametrów uzwojenia na wykres przestrzenny pola magnetycznego dowolnego uzwojenia, dobrać rodzaj uzwojenia na podstawie wybranych wymagań (Ż, p, m itp.), narysować i omówić wykres wskazowy napięć oraz je obliczyć. Uczeń umie: wyjaśnić i zanalizować zachowanie się maszyn elektrycznych w różnych warunkach ruchowych, określić warunki ruchowe maszyn na podstawie znajomości ich charakterystyk, obliczyć punkty pracy maszyn na podstawie danych znamionowych i podanych warunków ruchowych, dobrać sposoby rozruchu, nastawiania prędkości oraz hamowania, korzystać ze schematów maszyn i wykonywać je, zanalizować zagrożenia pochodzące od maszyn i dobrać odpowiednie zabezpieczenia.

 
 
Poprawki | Przedmioty | Zadania | Klasówki | Programy | Wycieczki | Archiwum | O nas |
Copyright 2010 - MVS          Powrót do strony ZSMEiE      FinerDesign