ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu główne
   Strona główna
   Poczta e-mail
      Rekrutacja - 2018
      Dla Gimnazjalistów
Szkoła
   Patron ZSMEiE
   Pionierzy polskiej techniki
   Współpraca z zagranicą
   Najlepsi w ZSMEiE
   Osiągnięcia uczniów
   Dokumenty       Druki
   Pedagog i Psycholog
   Internat ZSMEiE   (archiwum)
   Biblioteka szkolna
   Samorząd Uczniowski
   Strony tematyczne
Historia szkoły
   Historia ZSMEiE
   Ważne wydarzenia
   Pracownicy Szkoły
   Absolwenci
Informacje
   Plan lekcji       Zmiany planu
   Konsultacje
   Terminy
   Ogłoszenia
   Pomoc materialna
   Egzaminy zewnętrzne
   Programy nauczania
      Filmy edukacyjne
   Moodle
Inne
   Galeria ZSMEiE
   Reforma
Pozostałe
   Materiały pozaszkolne
   Umowy cywilno-prawne    Badania wody na basenie    Ubezpieczenia 2017 / 2018    Oferty pracy
Witamy na stronie
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
w Toruniu

Dzisiaj jest:Imieniny:                         Do wakacji pozostało 2 dni
Święta: 
Motto na dziś:  Brak poczucia humoru nie zawsze jest dowodem powagi.

Basen ZSMEiE w okresie wakacji

W okresie wakacji, w dniach od 1 lipca do 31 lipca, basen ZSMEiE będzie czynny w dni powszednie. Dla młodzieży szkolnej nieodpłatnie, za okazaniem legitymacji szkolnej. ...

  Pełna treść ogłoszenia     

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Ponadto dla wybranych Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2018r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

  Pełna treść ogłoszenia     
        Wniosek o przyznanie stypendium     

Bell
Koniec roku szkolnego - Początek wakacji

Dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 9:00 na dziedzińcu szkolnym ("płytki") odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018 ...
066
więcej ...
Dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 9:00 na dziedzińcu szkolnym ("płytki") odbędzie się
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018
Obecność obowiązkowa

Program DOBRY START

DOBRY START to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. ...

  Pełna treść ogłoszenia     
        Więcej informacji temat programu     

więcej ...

NAUKA - TO TAKIE PROSTE

Gmina Miasta Toruń
realizuje, wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy", projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"NAUKA - TO TAKIE PROSTE"
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w tym matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej poprzez stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na eksperymencie.

  Pełna treść ogłoszenia     
  Więcej informacji temat projektu

więcej ...

więcej ...

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Uczniowie klas programowo najwyższych mogą ubiegać się o Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia ...

  Pełna treść ogłoszenia       Wniosek o przyznanie nagrody
057

Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych uczestniczy w projekcie "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi". W ramach projektu uczniowie mogą odbywać 150-godzinny staż zawodowy w przedsiębiorstwach, podczas którego otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł.
Również nauczyciele mogą odbywać staż w przedsiębiorstwach, który będzie trwał 40 godzin.
Uczniowie mogą brać udział w kursach, które będą organizowane w szkole, w Centrum Kształcenia Praktycznego lub będą zlecane podmiotom zewnętrznym.

  Pełna treść ogłoszenia     
  Więcej informacji temat projektu

Toruńskie Szkoły Branżowe i Techniczne

Film i spot reklamowy poświęcony Toruńskim Szkołom Zawodowym ...
043
   


Ogłoszenia bieżące
Polska KT7 CNC organizuje konkurs dla młodych projektantów ...
Oferta płatnych praktyk zawodowych dla pełnoletnich uczniów bądź absolwentów ...
W imieniu firmy Prostaff, uprzejmie proszę o zapoznanie się z ofertą płatnych praktyk zawodowych dla pełnoletnich uczniów bądź absolwentów Państwa szkoły.
Jesteśmy firmą, która zajmuje się rekrutacją pracowników w branży hotelarsko-turystycznej a dokładniej poszukujemy osób chcących pracować na stanowisku animatora czasu wolnego. Kandydat nie musi posiadać doświadczenia bądź mieć ukończonego kursu animatora. Szukamy młodych osób, które są dyspozycyjne na minimum 2-3 miesiące w okresie wakacyjnym oraz chcą zwiedzić świat i otrzymać wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Poniżej podajemy przykładowe stawki wynagrodzeń oferowanych przez naszych pracodawców:

Grecja, Dominikana, Zanzibar, Malta:
- zarobki od 500 euro netto miesięcznie „na rękę” – ca. od 2000 PLN
- pracodawca zapewnia absolutnie bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie
- bilety lotnicze są opłacone przez pracodawcę
Hiszpania:
- zarobki od 700 euro netto miesięcznie „na rękę” – ca. od 2800 PLN
- pracodawca zapewnia absolutnie bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie
- koszty biletu lotniczego pokrywa kandydat

Poniżej przesyłam Państwu link dotyczący spotkania z zagranicznym pracodawcą. http://www.prostaff.pl/castingi.aspx

PRO-STAFF Tel: +48668183362, rekrutacja@prostaff.pl, biuro@prostaff.pl, WEB: www.prostaff.pl

  Załącznik 1
     Załącznik 2
     Załącznik 3
Praca wakacyjna w Niemczech dla uczniów i studentów ...
Gmina Miasta Toruń działająca poprzez ZSMEiE w Toruniu ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi pralniczej ...
Nabór ofert

Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ul. Św. Józefa 26, 87-100 Toruń w trybie zamówienia do 30000 euro

ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi pralniczej w Internacie ZSMEiE

  Pełna treść ogłoszenia
  Formularz oferty pralnia na rok 2018
  Umowa o świadczenie usług pralniczych - wzór na rok 2018
  Oświadczenia
Nowe stypendia dla uczniów szkół zawodowych i techników - Urząd Marszałkowski w Toruniu ...
Szanowni Państwo,
w dniu 1 października 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach NOWEGO PROJEKTU realizowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pt. Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza.
     Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie techników oraz zasadniczych szkół zawodowych. Stypendia przyznawane będą za osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych uzyskane w roku szkolnym 2016/2017. Kryteria dostępowe oraz premiujące są identyczne dla uczniów techników jak i dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.
     Planujemy przyznać łącznie 622 stypendia - 435 dla uczniów techników, 187 dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz od dostępności środków na ten cel na rachunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
     Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.
     Formularz wniosku o przyznanie stypendium należy pobrać bezpośrednio ze strony internetowej projektu zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek należy wypełnić na komputerze w arkuszu kalkulacyjnym. Po wypełnieniu należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły oraz fakultatywnie kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń. Nabór zakończymy 31 października 2017 r.
     Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego https://www.kujawsko-pomorskie.pl/.

Z poważaniem
Renata Drozdowska
Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
tel. 883 359 302

Kontakt do Biura Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:
Marta Chojnacka
tel. 795 475 365
e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl

Magdalena Mieszkalska
tel. 784 995 076
e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

Paweł Szmalc
Koordynator projektu
tel. 571 293 087
e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

Ogłoszenia archiwalne
 
Ogłoszenia stałe
Akcja charytatywna dla dzieci z hospicjum NADZIEJA
Grono Pedagogiczne Szkoły wraz z Radą Rodziców zapraszają do Wolontariatu !!!
Akcja Społeczna AS zaprasza do wolontariatu!
Zajęcia Szkolnego Kółka Teatralnego MASKA już 29 września...
Uczniów, którzy chcą brać udział w zajęciach
Szkolnego Kółka Teatralnego MASKA
proszę o przybycie w piątek 29 września 2017 r. o godz. 11:30 do sali nr 80.
Opiekun Kółka Teatralnego
Małgorzata Szwec-Zielińska
Numer konta Rady Rodziców
Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2017 / 2018 ...
Zebrania Rady Rodziców
Szanowni Państwo
Przypominamy, że w roku szkolnym 2017 / 2018 zebrania Rady Rodziców odbędą się według poniższego harmonogramu:
- dnia 21.09.2017 r. o godzinie 17:00
- dnia 22.11.2017 r. o godzinie 17:00
- dnia 07.02.2018 r. o godzinie 17:00
- dnia 18.04.2018 r. o godzinie 17:00
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017 / 2018
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu zaprasza do korzystania z porad psychologiczno-pedagogicznych ...
 
Ostatnio dodano
Wydarzenia sportowe: Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego ...
Konkursy i zawody: Konkurs o Elżbiecie Zawackiej ...
W Internacie ZSMEiE: Międzyinternacki Turniej Szaradziarski ...
Wydarzenia artystyczne: Warsztaty filmowe ...
Wycieczki: Wycieczka nad morze - do Ustki ...
Wycieczki: Rejs w ramach Programu "Kurs na Horn" ...
Wydarzenia historyczne: Podwójna uroczystość ...
W Internacie ZSMEiE: Zwiedzanie Muzeum Zabawek i Bajek w Toruniu ...
Wycieczki: XII Rajd Rowerowy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego ...
Wyróżnienia i nagrody: Stypendium ufundowane przez Energa Operator ...
Statystyki czytelnictwa za marzec w bibliotece szkolnej ...

 E-DZIENNIK

WSPÓŁPRACA / SPONSOR
KOPEL

WSPÓŁPRACA
ANIRO

WSPÓŁPRACA
TWERD

WSPÓŁPRACA
BOSCH

WSPÓŁPRACA
BOSCH

WSPÓŁPRACA
BOSCH

OFERTY PRACY

  Praca w ZSMEIE

 Biblioteka Pedagogiczna
 Biblioteka Szkolna
  Biuletyn Informacji Publicznej
 Dokumenty i Przepisy
 E-Gazetka ZSMEiE
 Egzaminy zewnętrzne
   ELEKTRA
   Języki obce
  Insta.Ling
 Internat ZSMEiE (archiwum)
 Kapitał Ludzki
 Strona katechetyczna
 Ośrodek Wczasowy
 Plan lekcji
 Poczta e-mail
 Samorząd Uczniowski
 Sport w ZSMEiE
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 Ważne Wydarzenia
 Współpraca z WAT
 Zasłużeni dla ZSMEiE

W:1765812     P:1752896
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Dla Gimnazjalistów | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl