ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Dziesięć lat przemian

     Rodowód Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu sięga 1945 roku, kiedy w budynku przy ulicy Sienkiewicza powstało Państwowe Liceum i Gimnazjum Elektryczne - pierwsza szkoła techniczna w wyzwolonym Toruniu. W 1952 roku połączono ją z Technikum Mechanicznym tworząc Technikum Mechaniczno - Elektryczne.
     W obecnej siedzibie szkoła znalazła się w latach 1961 - 1963. Zaś w 1975 roku powołano do życia Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych. Obecną nazwę Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu szkoła nosi od 1993 roku.

Główny budynek ZSMEiE ...

... od strony ul. Świętego Józefa
     Stało się tak gdyż 5.04.1993 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę na tworzenie w naszej szkole Liceum Technicznego, które rozpoczęło w naszej szkole swoje funkcjonowanie od 1.09.1993 roku.
Uruchomiliśmy trzy profile:
  • mechaniczno - technologiczny;
  • elektryczno - energetyczny;
  • elektroniczny.
Liceum techniczne było szczególnie ważnym elementem reformy polskiego szkolnictwa zawodowego. Wnioski wyciągnięte z jego doświadczeń pozwoliły na wprowadzenie w trzecim etapie reformy edukacji liceum profilowanego.
     Rok 1993 to również udział naszej szkoły w programie MOVE (jeden z programów PHARE). Program ten przewidywał modernizację trzech spośród pięciu przedmiotów ogólnokształcących. W naszym przypadku były to: informatyka, fizyka i przedsiębiorczość. W ramach tego programu szkoleniami objęto: dyrektorów i nauczycieli tych przedmiotów. Szkoła otrzymała również wyposażenie pracowni informatycznej, fizyki i przedsiębiorczości.

Byłe warsztaty to ...

obecne CKP
     W tym samym roku nawiązano współpracę ze szkołą techniczną BBS II w Getyndze - była to wymiana naukowa, której celem była wymiana doświadczeń w programowaniu obrabiarek sterowanych komputerowo. Do tej współpracy doszła w 1995 roku druga szkoła niemiecka SBBS w Heiligenstat, z którą to wymieniono doświadczenia z zakresu niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak: energia solarna, wiatrowa i biogaz.
     Rok 1995 i 1996 to współpraca z młodzieżą polonijną z Petersburga. A w 1996 roku nawiązano współpracę ze szkołą w Solecznikach na Litwie.
     W tym samym roku po prawie rocznych staraniach Kurator Oświaty w Toruniu powołał do życia Centrum Kształcenia Praktycznego, które powstało na bazie warsztatów szkolnych.
     Pięćdziesięciolecie swojego istnienia obchodziła szkoła w 1995 roku. Była to wspaniała uroczystość połączona ze zjazdem absolwentów, którą zaszczyciło wiele osobistości.
     Listopad 1996 roku to utworzenie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w naszej szkole.
     W czerwcu 1997 roku nasz uczeń Jarosław Sadowski zajął pierwsze miejsce w Olimpiadzie Technicznej NOT - za najlepszą pracę dyplomową. Otrzymał nagrodę NOT i wolny wstęp na wszystkie uczelnie techniczne w Polsce. Szkoła otrzymała puchar Komitetu Badań Naukowych.
     Dalsza wymiana zagraniczna rozpoczęła się od pobytu u nas pani dyrektor Gimnazjum Klasycznego w Charkowie na Ukrainie w październiku 1998 roku.
W tym samym roku absolwenci szkoły ufundowali nam nowy sztandar. W historii szkoły był to już drugi sztandar, wokół którego gromadziła się cała społeczność szkolna w najbardziej uroczystych chwilach.

Wystawa prac dyplomowych

XXV OOWEiE
     Współpraca z Regionalną Agencją Poszanowania Energii zaowocowała powstaniem programu "Oszczędność energii" - realizowanego w Szkole Podstawowej nr 5.
     Bardzo ważnym wydarzeniem w szkole był fakt powierzenia nam (szkole technicznej) organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej w 1996 roku.
     Najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły było przeprowadzenie w 2001 roku XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej, i Elektronicznej.
     Rok 2001 obfitował w ważne wydarzenie - otóż zespół naszych dyplomantów zajął znowu I miejsce w Polsce i otrzymał tytuł Technik 2001 - a szkoła puchar Ministra Edukacji Narodowej.
     Rok szkolny 2001/2002 był rokiem przełomu. Po raz ostatni byliśmy szkoła ponadpodstawową. Nie było też naboru do klas pierwszych. Nastąpiły gwałtowne zmiany w sposobie reformowania edukacji w wyniku, których wrócono do koncepcji czteroletnich techników.

Kierunki kształcenia po reformie

Dyrektor ZSMEiE
     Rozpoczynający się rok szkolny 2002/2003 to rok zmian struktury szkoły z ponadpodstawowej w ponadgimnazjalną. Niemniej głęboka jest tez zmiana programowa.
     Te mijające dziesięć lat zmian i przemian przygotowały nas do podjęcia dzieła reformy edukacji w naszej szkole.

W:2362413     P:2349954
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl