ZSMEiE w Toruniu
Trąba
RyjBuk
Menu historii
   Strona główna
Historia ZSMEiE
   Początki
   Zmiany
   Rozwój
   Afrykańczycy
   Nota o ruchu służbowym
   Rok 1968 i później
   Do roku 1997
   Internat
   Lata 1997 do 2002
   10 lat przemian
   Świat Rocznic ZSMEiE
   Historia strony WWW
Z listów Absolwentów
   Z listu p. Winiarskiego
Lata 1997 do 2002

     W roku 1997 najważniejszą zmianą jaka zaszła było podporządkowanie z dniem 1 września tegoż roku szkoły Gminie Miasta Toruń. Szkoła z państwowej stała się samorządową. Drugą ważną zmianą w życiu szkoły było rozpoczęcie reformy edukacji z dniem 1 września. Reforma ta podzielona została na trzy etapy i jej głównym celem miało być przyznanie głównej roli nauczycielowi i uczniowi w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dzieliła też proces edukacji na trzy etapy:

szkoła podstawowa6 lat
gimnazjum3 lata
szkoła ponadgimnazjalnaod 2 do 3 lat

     Pierwszą radę pedagogiczną rozpoczynającą rok szkolny 1997/1998, która odbyła się 29 sierpnia 1997 roku rozpoczęliśmy od pożegnania koleżanki Jolanty Łuczak, która odchodziła na emeryturę. Przedstawione zostały również nasze nowe koleżanki i nowi Koledzy: Anna Reut - ekonomia, Katarzyna Ceranowicz - geografia, Małgorzata Łopatko - biologia, Izabela Paliwoda - j. angielski, Robert Parnowski - wf, Robert Walusiak - wf, ojciec Tomasz Jońca - katecheta, ojciec Grzegorz Lachowicz - katecheta. Również na tej radzie dokonano ważnej zmiany. Otóż pan dyr. Jerzy Wiewiórski z dniem 30 września odchodził na emeryturę w związku z tym zaproponowano nową kandydaturę na stanowisko zastępcy dyrektora w osobie koleżanki Lidii Komór. W głosowaniu tajnym kandydaturę ta została zaaprobowana i koleżanka Lidia Komór rozpoczęła pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora od 1 października 1997 roku. Ten rok był też rokiem tragicznych powodzi w Polsce. Zniszczeniu uległy 533 szkoły dlatego też MEN skierował wszystkie dostępne pieniądze do tych szkół co spowodowało u nas wprowadzenie dość rygorystycznej gospodarki finansowej polegającej na rygorystycznym oszczędzaniu.
     Od 7 do 11 października 1997 roku delegacja naszej szkoły przebywała na zaproszenie dyrektora Peszela na 40 leciu BBS II Gotingen. W tym okresie odbyło się seminarium przygotowawcze na którym, ustalono program wyjazdu naszej młodzieży do Getyngi i Leinefelde w dniach 24 - 30 05.1998 roku. Całością wymiany polsko - niemieckiej kierował kol. Jerzy Brzozowski, ale od tego spotkania włączył się czynnie do tej wymiany kol. Mieczysław Matysiak.
     Nasz Dzień Edukacji uświetniła swoją osobą dyrektor Aleksandra Zub - dyrektor Gimnazjum Klasycznego w Charkowie. Pani dyrektor uczestniczyła w lekcjach języka polskiego i języka rosyjskiego, zwiedzała Toruń oraz jego zabytki. Na koniec tego pobytu podpisano porozumienie miedzy szkołami o wymianie młodzieży i nauczycieli. Całością wymiany z Ukrainą, Litwą i Rosją kierowała niestrudzenie kol. Wanda Kowalska. Również w październiku kol. W. Kowalska zorganizowała wycieczkę młodzieży do Wilna i Solecznik. W Solecznikach młodzież była podejmowana przez swoich rówieśników ze szkoły polskiej.
     W dniu 5 czerwca 1998 roku absolwenci przekazali szkole sztandar ufundowany przez rodziców i absolwentów szkoły. W historii szkoły był to już drugi sztandar wokół którego gromadziła się cała społeczność szkolna w najbardziej uroczystych chwilach. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w Kościele Ojców Redemptorystów, którą celebrował ksiądz kanonik Leon Ulatowski absolwent naszej szkoły. Ks. Kanonik Ulatowski dokonał poświęcenia nowego sztandaru .Z tej okazji kol. Ferster zamieścił w gablocie przed salą 68 barwną historię naszej szkoły na fotografiach.
     Rok szkolny 1998/1999 rozpoczęliśmy Radą Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 1998 roku. Ważną zmianą jaka nastąpiła było objęcie funkcji z-cy dyrektora przez pana dr Macieja Zawackiego. 10 października gościliśmy w naszej szkole delegacje z Charkowa - 6 uczniów i 2 nauczycieli. Natomiast uczeń P. Brodziński przygotowywany przez kol. Violettę Kalkę do Konkursu Literackiego "Jestem wolny, kocham siebie i nie chcę się niszczyć" zajął I miejsce. Na Radzie Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 1998/99 przedstawiono osobę nowego Kierownika Kształcenia Praktycznego - kol. Janusza Jarczewskiego. Stanowisko to zostało utworzone w związku z likwidacją Warsztatów Szkolnych. Współpraca z Regionalną Agencją Poszanowania Energii zaowocowała powstaniem programu "Oszczędność energii", który opracowali koledzy Maciej Zawacki, Tadeusz Kubiak i Mieczysław Matysiak. Program ten był realizowany w Szkole Podstawowej nr 5. Na jego dalszą realizację zabrakło jednak pieniędzy. Koniec roku szkolnego 1998/99 to również przekazanie opieki nad samorządem szkolnym przez kol. Gabrielę Pitułę, której udało się bardzo zaktywizować samorząd. Przekazała opiekę nad nim kol. Violecie Kalce. Od 1997 roku w szkole wydawane są nieregularnie dwie gazetki. Pierwsza "Z kąta szkoły" wydawana przez Samorząd Szkolny i druga "Amperek" wydawana przez zespół uczniów z internatu którym kieruje kol. Jerzy Marchewka. Obydwa te czasopisma starają się poruszać wszystkie znaczące problemy z życia szkoły. Rok szkolny 1998/99 zakończyliśmy pożegnaniem odchodzącego na emeryturę kol. Kazimierz Szymanka, długoletniego przewodniczącego zespołu przedmiotowego elektryków i elektroników.
     Nowy rok szkolny 1999/2000 rozpoczęliśmy od gorącego przyjęcia nowych koleżanek i kolegów do naszego grona. Od 1 września rozpoczęli prace u nas: kol. Lucyna Mazur - geografia, kol. Ewa Nowodworska - katechetka, ojciec Stanisław Dusza - katecheta, kol. Ryszard Zagrajek - wf, kol. Grzegorz Górzyński - wychowawca z internatu.
     W roku 1999 byliśmy organizatorami Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Po raz pierwszy środowisko geografów powierzyło organizację tej tak ważnej imprezy szkole technicznej. A stało się to dzięki dobrej i solidnej pracy koleżanek Anny Wiśniewskiej i Lucyny Mazur. Na tym nie koniec olimpijskich zmagań. Koleżanki Maria Kmiecikowska i Danuta Gabriel przywiozły z Wałbrzycha "prezent" w postaci "dużego kredytu zaufania" w postaci propozycji organizacji XXV jubileuszowej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej . Decyzja była trudna gdyż pieniędzy wokół nasz było coraz mniej. Ale po krótkich konsultacjach wbrew pesymizmowi i wątpliwością podjęto decyzje i wyzwanie. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął przewodniczący zespołu elektryków i elektroników kol. Mieczysław Matysiak. Zaczęła się żmudna praca organizacyjna. Przewodniczącym Komisji Konkursowej i jednocześnie jej naukowym patronem był dr hab. Inż. Kazimierz Jaracz profesor nadzwyczajny Akademii pedagogicznej w Krakowie. Przewodnictwo Komitetu Honorowego Olimpiady przejęła pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej prof. Alicja Grzeskowiak. Moralne wysiłki i częste wędrówki w urzędach, przedsiębiorstwach i firmach przyniosły rezultaty - środki finansowe powoli ale systematycznie wpływały na konto Komitetu Organizacyjnego Olimpiady.
     Rok szkolny 2000/2001 obfitował w wiele bardzo ważnych wydarzeń. Ale zawsze najważniejszymi są nowi nauczyciele rozpoczynający pracę: kol. Renata Gac - matematyka, kol. Marek Głowicki - katecheta, ojciec Wiesław Broda - katecheta, kol. Sławomir Rudzki - j. angielski, kol. Jacek Tymiński - historia, kol. Teresa Matysiak - automatyk. Rok był ten dla nas jako nauczycieli czasem intensywnej nauki. Szkolenia prowadzone na Radach Pedagogicznych dotyczyły reformy edukacji, awansu zawodowego nauczycieli, programu wychowawczego szkoły oraz zagadnień związanych z Unią Europejską.
     Pierwszy raz w historii szkoły został powołany zespół nauczycieli wychowania fizycznego. Stało się to na Radzie Pedagogicznej w dniu 13 lutego 2001 roku. Na przewodniczącego zespołu wybrano kol. Jana Karpika. Na tej samej radzie kol. Jerzy Marchewka przedstawił bardzo nowatorską, ale jakże potrzebną pracę pt. "Wprowadzenie do marketingu szkoły".
     Jednak najważniejszy wydarzeniem była odbywająca się w dniach 29 - 30 marca 2001 roku XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Nie ma tu miejsca na opisanie tych dwóch wspaniałych dni w historii szkoły, ale trzeba tu wymienić cały Komitet Organizacyjny: kol. Mieczysław Matysiak - przewodniczący, kol. Waldemar Rochman - z-ca dyrektora, kol. Ewaryst Lasiński - dyrektor CKP, kol. Maria Kmiecikowska, kol. Danuta Gabriel, kol. Teresa Matysiak, kol. Wiesław Dwojacki, kol. Maria Fryszka, kol. Anna Kozłowska, kol. Lucyna Mazur, kol. Jolanta Pokorska, kol. Michał Strom, kol. Janusz Jarczewski, kol. Mirosław Kwiatkowski, kol. Hanna Słupczewska, kol. Violetta Kalka, kol. Tadeusz Kubiak, kol. Lidia Komór, kol. Zdzisław Rukat, kol. Antoni Bajbak, kol. Piotr Kornacki, kol. Iwona Syper, kol. Barbara Jackowska. Jednak tych wspaniałości tego roku nie koniec. Dwie nasze koleżanki Maria Kmiecikowska i Lidia Komór zaproponowały nowa formę prezentacji najlepszych elektryków i elektroników na forum szkoły. Tak właśnie powstał festiwal "Elektra" z jego słynnymi nagraniami żartobliwie zwanymi "żarówkami pierwszej czy drugiej jasności". Ta forma prezentacji i promocji najmłodszych adeptów techniki w szkole się przyjęła i weszła na stałe do programu imprez szkolnych. Podsumowując ten rok szkolny trzeba przypomnieć o drugim sukcesie, było nim zdobycie tytułu "Technik 2001" przez zespół dyplomantów pod kier. kol. Gabrieli Pituły, byli to uczniowie Przemysław Ernest, Piotr Giętkowski i Grzegorz Górecki. Tytuł ten otrzymali za pracę dyplomowaną "Robot". Jeszcze dwie nowości, które zmieniły nieco oblicze szkoły. Otóż od 1 września 2000 roku rozpoczęła swą edukację w naszej szkole klasa o profilu wojskowym, jej wychowawcą został kol. Mieczysław Tykarski. Klasa ta ma 4 dni lekcji w szkole, a piąty dzień zajęcia wojskowe w 6 Samodzielnym Oddziale Topograficznym w Toruniu. Ze strony jednostki do opieki nad klasą wyznaczony został kpt. Marek Kilanowski. Jedną z charakterystycznych cech tej klasy jest duża liczba (8) dziewcząt, jak na warunki naszej szkoły. Druga nowością jest fakt zatrudnienia socjoterapeuty w naszej szkole kol. Alicji Tokarskiej. Stało się to potrzeba chwili i na wniosek Rady Szkoły oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
     Obecny rok szkolny 2001/2002 był rokiem przełomu. Po raz ostatni byliśmy szkołą ponadpodstawową. Nie było też naboru do klas pierwszych. Nastąpiły gwałtowne zmiany w sposobie reformowania edukacji: dwie matury (stara i nowa), powrót techników do struktur edukacyjnych, zmiany w sieci szkół w Toruniu, pierwsze zwolnienia nauczycieli z powodu braku pracy. Ale rok ten zakończył się znowu wspaniałym festiwalem (już drugim) "Elektra", który stał się bardzo popularny tak wśród uczniów jak i nauczycieli. Sport szkolny i jego osiągnięcia w latach 1997-2001:

INDYWTOUALNO - DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - TORUŃ
1997/1998I miejsce
1998/1999I miejsce
1999/2000I miejsce
2000/2001I miejsce
opiekun - Jacek Butiewicz

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
1998/1999I miejsce w ToruniuIII miejsce w województwie
1999/2000I miejsce w ToruniuV miejsce w województwie
2000/2001II miejsce w Toruniu 
2001/2002I miejsce w Toruniu 
opiekun - Jacek Butkiewicz

KORESPONDENCYJNA LIGA LEKKOATLETYCZNA - MISTRZOSTWA SPG TORUŃ
1998/1999I miejsce
1999/2000I miejsce
2000/2001I miejsce
opiekun - Jacek Butiewicz

PIŁKA NOŻNA
1998/1999II miejsce w Toruniu
1999/2000I miejsce w Toruniu
opiekun - Jacek Butiewicz

PIŁKA KOSZYKOWA
1996/1997II miejsce w ToruniuII miejsce w województwie
1997/1998IV miejsce w Toruniu 
1998/1999V miejsce w Toruniu 
1999/2000II miejsce w ToruniuIV miejsce w województwie
2000/2001VIII miejsce w Toruniu 
opiekun - Michał Madajewski

PIŁKA SIATKOWA
1997/1998I miejsce w ToruniuIII miejsce w województwie
1998/1999II miejsce w ToruniuIII miejsce w województwie
1999/2000II miejsce w Toruniu 
2000/2001IV miejsce w Toruniu 
opiekun - Jan Karpik

PIŁKA RĘCZNA
1996/1997I miejsce w ToruniuIII miejsce w województwie
1997/1998I miejsce w ToruniuII miejsce w województwie
opiekun - Jan Karpik

PŁYWANIE
1997/1998III miejsce w Toruniu
1998/1999II miejsce w Toruniu
1999/2000III miejsce w Toruniu
2000/2001III miejsce w Toruniu
opiekun - Jan Karpik

     Bardzo ważną imprezą w życiu szkoły jest corocznie organizowana wystawa prac dyplomowych. Jej organizatorami są kol. Wiesław Dwojacki, Mieczysław Matysiak oraz Zdzisław Rukat. Będąc na tej wystawie i oglądając prace można dopiero ocenić i docenić prace kolegów będących promotorami tych prac i inspirujących tych młodych utalentowanych dyplomantów. Konkursy na najlepszą pracę dyplomową w regionie i kraju organizowane pod redakcją Przeglądu Technicznego oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT pod patronatem MEN przyniosły nam kilka sukcesów.
  1. I miejsce i tytuł "Technika 1997" dla Jarosława Sadowskiego w konkursie na najlepsza pracę dyplomową w kraju za opracowanie "Mikroprocesorowy generator napisów do sygnału video". Opiekun pracy: Anna Kozłowska Warszawa 1997
  2. I miejsce i tytuł "Technika 2001" dla Przemysława Ernesta, Piotra Giętkowskiego i Grzegorza Góreckiego za opracowanie pt."Robot". Opiekun pracy: Gabriela Pituła Warszawa 2001 r.
  3. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Technik 1998" dla Dominika Klimka, Dariusza Piotrowskiego za opracowanie pt. "Elektroniczny dysk twardy" Opiekun pracy: Anna Kozłowska Warszawa 1998r.
  4. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Technik 1996" dla Marka Kołacza, Krzysztofa Kowalskiego i Wojciecha Misiorowskiego. Opiekun pracy Anna Kozłowska Warszawa 1996.
     Nie byłoby pełnej historii szkoły bez Internatu. Tam toczy się życie przez 24 godziny, koledzy wychowawcy pracują na zmiany i muszą sobie poradzić z wszystkimi problemami swoich wychowanków tak edukacyjnymi, bytowymi jak i wychowawczymi. Ilość imprez, wycieczek, problemów jest bardzo duża, o czym wszyscy wiemy. Doskonała praca kol. Mirosława Kwiatkowskiego i jego zespołu wychowawców, a także personelu obsługi może służyć za przykład dobrej organizacji pracy oraz dobrych stosunków międzyludzkich.
     W ostatnich kilku latach wykształciły się trzy kierunki współpracy międzynarodowej: z Rosja, Ukrainą i Litwą, z Niemcami oraz w ramach programu Socrates - Comenius ze Szwecją, Niemcami i Słowacją. Z tym oczywiście związani są nauczyciele, liderzy tej wymiany z Rosją, Ukrainą i Litwą, kol. Wanda Kowalska a teraz dołączyła kol. Violetta Kalka. Z Niemcami kol. Jerzy Brzozowski i kol. Mieczysław Matysiak Ze Szwecją, Słowacją i Niemcami w ramach programu Socrates Comenius kol. Tadeusz Kubiak i kol. Izabela Grzech.
     Do wydarzeń kulturalnych tego pięciolecia należą dwa spektakle: "Walka dobra ze złem" przygotowanym z okazji naszego spotkania opłatkowego przez zespół pod kier. kol. Anny Wisniewskiej - rusycystki. Spektakl ten wystawiony był poza szkołą kilkakrotnie i zyskał duże uznanie w oczach widzów, gdyż na moje ręce zostały nadesłane podziękowania dla twórców i młodych aktorów. No i ostatni, ale jakże piękny spektakl "Dziadów" Adama Mickiewicza przygotowany i wyreżyserowany przez panią dyrektor Dorotę Rychlewską i koleżanki polonistki z grupą młodzieży. Takich imprez jest za mało w krajobrazie naszej szkoły, ale za to te dwie były mistrzowskie. Warto w tym miejscu dodać, że szkoła nasza jest inicjatorem powstania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - Wydziału Technicznego. Rozmowy z grupą naukowców z Wydziału Fizyki powołaną przez J.M. rektora UMK były prowadzone w tym roku szkolnym. Wszystko wskazuje na to, że początki takiego wydziału powstaną od 1 października 2003 roku - jest to data przyjęcia pierwszych studentów.

W:2362414     P:2349955
Plan zajęć | Ważne Wydarzenia | Absolwenci | Rekrutacja | Kontakt | Spis treści
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Telefon: (+48 56) 6544791
e-mail : zsmeie@zsmeie.torun.pl