Strona Główna       BIP - Toruń       ZSMEiE
 
Kierunki kształcenia Liczba wejść: 5992   
 Kadra Kierownicza
Dyrektor ZSMEiE
z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora
Kierownik Kształcenia Praktycznego
Kierownik Internatu
 Administracja
 Rada Szkoły
 Rada Rodziców
 Samorząd Uczniowski
 Pedagog i Psycholog
 Nauczyciele
p. humanistycznych
języków obcych
p. zawodowych
p. matematyczno-przyrodniczych
informatyki
wychowania fizycznego
bibliotekarze
wychowawcy internatu
 Dokumenty i przepisy
 Kierunki kształcenia
 Sprawozdania finansowe
 Umowy cywilno-prawne
 Oferty pracy
 Strona główna
Technikum 4-letnie

Technikum 5-letnie

Zasadnicza Szkoła Branżowa I stopnia
Z S M E i E   w   T O R U N I U